Obligationsmarknaden i Sverige

Obligationsmarknaden i Sverige

Att handla med obligationer är ett sätt att sammanföra de investerade och sparade pengarna med de som behöver låna för investeringar och utveckling. Till exempel alla de sparade pengar som blir pensioner för alla skattebetalare i framtiden, dessa förvandlas till obligationer och här finns möjlighet för de företag och institutioner som har stora kapitalbehov att köpa av dessa obligationer.

Riksgälden eller Riksgäldskontoret är den aktör för svenska staten som handhar handel med obligationer. Deras främsta uppgift är att vara en finansiell stabilitet för att den svenska ekonomin ska fungera genom att göra det möjligt att låna, betala och placera pengar. För den lilla privata konsumenten har Riksgälden till uppgift att hantera den statliga insättningsgarantin. Denna garanterar ett möjligt långsiktigt och stabilt sparande.

Primär och sekundär handel

När man handlar med obligationer finns det två steg på handelsmarknaden. Den primära är mellan Riksgäldskontoret och de utvalda sex eller sju aktörerna. Här skapas obligationer som ges ut till marknaden, det vill säga emitteras. De största investerarna på den primära marknaden är staten och bostadsinstituten. Dessa har behov av långsiktiga stabila investeringar och försäljningar. På den sekundära marknaden kan dessa emitterade obligationer säljas vidare.

Marknadsgaranter

De sex, sju aktörer som har slutit avtal med Riksgälden om att agera stabila låntagare och obligationsförvaltare kallas för marknadsgaranter eller likviditetsgaranter. Dessa har till uppgift att värdera och lägga bud vid emissionstillfällena för att sedan gentemot kunder ställa pris på värdepapperna som staten har ställt ut. Samtidigt som de tjänar på vinsten mellan inköp och försäljning har de framför allt en likviditetsroll.

Emittenter

En emittent är de institutioner som i sin tur ger ut värdepapper, en aktie eller ett certifikat. De är ofta även marknadsgaranter. De största i Sverige är svenska staten, de olika bostadsinstituten, icke finansiella företag, kommuner och landsting och självklart bankerna. Den klart största aktören är svenska staten som genom Riksgälden lånar pengar och förvaltar svenska statens statskuld, med så kallade statsobligationer.